woonplaats.nl is de plaats voor zoekers
en aanbieders van woningen.
Gratis en makkelijk
in het gebruik.

woonplaats.nl is de plaats voor zoekers en aanbieders van woningen. Gratis en makkelijk in het gebruik.

Algemene voorwaarden woonplaats.nl

woonplaats.nl

Woonplaats.nl is een internetonderneming die aanbod van te koop en te huur staande huizen op www.woonplaats.nl presenteert. Daarnaast bieden wij onder andere informatie aan over wonen en financiële diensten. Woonplaats.nl is onderdeel van RO-Plus Beheer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 24278612.

Gebruik je woonplaats.nl dan ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid.

Omdat wij graag met onze tijd meegaan veranderen de diensten regelmatig en kunnen deze Voorwaarden ook veranderen.

Toepassing

Onze Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van woonplaats.nl, tenzij wij dit anders aan je aangeven.

Natuurlijk gelden deze Voorwaarden voor alle devices, zoals bijvoorbeeld desktop, tablet en mobiel.

Je hebt rechten, maar ook plichten

Gebruik je woonplaats.nl dan mogen een aantal zaken niet, zoals:

  • De website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden.
  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met onze en/of van derden intellectuele eigendomsrechten.
  • Het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen.
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
  • Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
  • Wij zijn zuinig op onze content die zorgvuldig door de makelaar is aangeleverd. Daarom willen wij voorkomen dat een ieder met deze content aan de haal gaat. Je mag echter wel één kopie downloaden voor eigen en niet-commercieel gebruik. Maar wil je meer, dan zal je aan ons toestemming moeten vragen. Dus je mag onze content niet zonder onze toestemming kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden of op andere wijze gebruiken en/of exploiteren.
  • Schade die veroorzaakt wordt door niet-toegestaan gebruik kunnen wij op je verhalen.

Content

Op woonplaats.nl kan je allerlei content plaatsen, zoals foto’s, video’s, teksten en tekeningen. Wanneer je content plaatst dan geef je ons toestemming om dit gebruiken voor publicatiedoeleinden, bijvoorbeeld op Facebook, Twitter enz.
Woonplaats.nl heeft altijd het recht om content te verwijderen.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met info@woonplaats.nl In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die woonplaats.nl gebruikt. Het Privacy beleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op woonplaats.nl en niet op andere websites waarvoor op de woonplaats.nl websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Woonplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van woonplaats.nl of van websites die met de website van woonplaats.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s), metatag(s) of i-frame.

Woonplaats.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Woonplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via woonplaats.nl worden aangeboden. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Woonplaats.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Wij garanderen ook niet dat de op woonplaats.nl aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen en dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Woonplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan woonplaats.nl.

Je vrijwaart woonplaats.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van: Het gebruik van informatie op woonplaats.nl die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst of die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van woonplaats.nl.

Consumentenproducten

Alleen jouw makelaar kan je huis of project op Woonplaats.nl plaatsen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de makelaar of haar opdrachtgever.
Plaatsing van je huis kan enkel via de voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van woonplaats.nl is het niet toegestaan om huizen te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

Indien je een huis plaatst op woonplaats.nl geef je impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van een huis garandeer je voorts dat je bevoegd bent tot het plaatsen van al het bij het huis behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij woonplaats.nl wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.

Vragen

Heb je vragen, aarzel niet maar laat het ons weten via info@woonplaats.nl

Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben dan geldt de volgende klachtenprocedure: Stuur je klacht naar woonplaats.nl. Probeer zo volledig mogelijk te zijn zodat wij je klacht goed kunnen onderzoeken. Vergeet daarbij niet om je contactgegevens te vermelden.
In de regel zullen wij binnen vijf werkdagen contact met je opnemen en de klacht bespreken. Op basis van de uitkomst van de bespreking van de klacht wordt een vervolgactie afgesproken.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 20 juni 2022.

Woning
verkopen?

Klik hier en kies voor
een ervaren makelaar
bij jou in de buurt!

Woning
verhuren?

Klik hier en kies voor
een ervaren verhuurmakelaar
bij jou in de buurt!